Regulamin
strona główna  |   zaloguj się  |   utwórz konto  |   regulamin  |   FAQ  |   pomoc 
Kontakt do obsługi serwisu: mtp24@mtp.pl  
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl oraz regulamin dla zwiedzających Targi i inne wydarzenia organizowane przez MTPREGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH

TARGI I INNE WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ MTP§ 1


Postanowienia ogólne
1. Regulamin obowiązuje Zwiedzających targi lub inne wydarzenia organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703, z kapitałem zakładowym 42.310.200,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 7770000488, zwane dalej MTP. Regulamin obowiązuje również Zwiedzających targi lub inne wydarzenia współorganizowane przez MTP i Partnerów.


2. Regulamin określa zasady świadczenia usług dla Zwiedzających, w szczególności warunki wstępu (indywidualnego lub w grupie) oraz przepisy porządkowe, które obowiązują Zwiedzających targi lub inne wydarzenia organizowane na terenie przynależnym do siedziby MTP w Poznaniu lub w innym miejscu, zwanym dalej także Miejscem wydarzenia.


3. Regulamin jest dostępny w siedzibie MTP, w Miejscu wydarzenia (w kasach i punktach obsługi Zwiedzających), a także w Internecie pod adresem www.mtp.pl i na stronach internetowych poszczególnych targów lub wydarzeń organizowanych przez MTP oraz pod adresem www.mtp24.pl w serwisie obsługi Zwiedzających on-line, w formie umożliwiającej pobranie i wydrukowanie (plik PDF).


4. Wstęp na targi lub Miejsce wydarzenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Zwiedzającego, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.


5. Dziennikarzy zainteresowanych zwiedzaniem targów lub innych wydarzeń obowiązują odrębne warunki wstępu i zasady świadczenia usług przez MTP, określone w Regulaminie dotyczącym przyznawania akredytacji prasowych, dostępnym w Internecie pod adresem www.mtp.pl w formie umożliwiającej pobranie i wydrukowanie (plik PDF).
§ 2Zasady wstępu.Kategorie Zwiedzających


1. Szczegółowe zasady wstępu na poszczególne targi lub inne wydarzenia ustalane przez MTP i współorganizatorów wydarzeń oraz ogłaszane przez MTP na stronach internetowych dotyczących danych targów lub wydarzeń, a także w kasach i punktach obsługi Zwiedzających w Miejscu wydarzenia.


2. Szczegółowe zasady wstępu obejmują m.in. informacje o: terminach i godzinach otwarcia targów lub innych wydarzeń dla Zwiedzających, godzinach otwarcia kas biletowych, rodzajach dokumentów wstępu dla różnych kategorii Zwiedzających, kryteriach upoważniających do nabycia określonych dokumentów wstępu (np. wiek dzieci), cenach dokumentów wstępu, terminach, godzinach i trasach zwiedzania zorganizowanych grup Zwiedzających, uprawnieniach wynikających z posiadania określonych dokumentów wstępu, terminach rejestracji Profesjonalnych Zwiedzających.


3. Wstęp do Miejsca wydarzenia podlega regulacji, a czasami ograniczeniom, w zależności od charakteru targów lub wydarzenia i jego rangi, a także kategorii Zwiedzających, na przykład poprzez: wyznaczenie odrębnych dni otwarcia targów dla Profesjonalnych Zwiedzających i odrębnych dni zwiedzania dla szerokiej publiczności, wyznaczenie odrębnych dni zwiedzania dla zorganizowanych grup Zwiedzających, zamknięcie części ekspozycji dla osób niepełnoletnich, ustalenie konieczności spełnienia warunku zgodności profilu działalności lub kształcenia z tematyką targów lub wydarzenia w celu uzyskania promocyjnej oferty wstępu, wprowadzenie obowiązku wcześniejszego zgłoszenia grup zwiedzających (grupy szkolnej, wycieczki). MTP zastrzegasobie prawo do zamknięcia sprzedaży dokumentów wstępu w sytuacji np. wyprzedania puli dostępnych biletów wstępu i/lub wjazdu na miejsce wydarzenia albo czasowego zaprzestania sprzedaży dokumentów wstępu na wybrane targi lub wydarzenia w sytuacji groźby przepełnienia miejsca wydarzenia w sytuacji bardzo dużej frekwencji Zwiedzających.


4. Wstęp do Miejsca wydarzenia o charakterze imprezy masowej podlega szczególnej regulacji i ograniczeniom ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników takiego wydarzenia (w tym Zwiedzających), a Zwiedzających obowiązują, poza niniejszym Regulaminem, także postanowienia regulaminu imprezy masowej. Regulaminy poszczególnych imprez masowych organizowanych lub współorganizowanych przez MTP są dostępne w siedzibie MTP, w Miejscu wydarzenia (w kasach i punktach obsługi Zwiedzających), a także w Internecie pod adresem www.mtp.pl i na stronach internetowych poszczególnych targów lub wydarzeń w serwisie obsługi Zwiedzających on-line, w formie umożliwiającej pobranie i wydrukowanie (plik PDF).


5. Wstęp do Miejsca wydarzenia jest możliwy tylko na podstawie dokumentu wstępu i podlega kontroli (czytniki kodów kreskowych, bramki wejściowe, kołowrotki, monitoring), z zastrzeżeniem przypadków wstępu wolnego (bez dokumentów wstępu), o którym mowa poniżej.


6. Jeżeli w związku z organizacją targów lub wydarzeń adresowanych do szerokiej publiczności mają być realizowane cele edukacyjne, oświatowe, kulturalne, rekreacyjno-sportowe itp., wstęp na niektóre takie wydarzenia może być wolny (bez dokumentów wstępu) dla wszystkich Zwiedzających albo odbywać się na specjalnych warunkach (cena biletu niższa niż standardowa) dla określonych grup Zwiedzających, na przykład:


a) rodzin z dziećmi do lat 13 – pod warunkiem zgłoszenia w kasie obecności minimum 3 osób ze sobą spokrewnionych tj. 1 dziecko z rodzicami lub opiekunami lub 2 lub więcej dzieci z rodzicami lub opiekunami,


b) studentów określonych kierunków uczelni wyższych, których profil jest pokrewny z tematyką targów lub innych wydarzeń – pod warunkiem okazania w kasie ważnej legitymacji studenckiej.

7. Do Profesjonalnych Zwiedzających jest adresowana promocyjna oferta dokumentów wstępu na targi i inne wydarzenia branżowe, z której można skorzystać pod warunkiem dokonania rejestracji, o której mowa w § 3 Regulaminu.

8. Do zorganizowanych grup Zwiedzających jest adresowana oferta ulgowych biletów wstępu na niektóre targi lub wydarzenia, z której można skorzystać pod warunkiem uzyskania od MTP akceptacji zgłoszenia grupy, o czym mowa w § 4 Regulaminu.

9. Wstęp na targi lub inne wydarzenia gości, tj. osób zaproszonych, odbywa się na podstawie otrzymanych przez nich zaproszeń. MTP uznają zaproszenia wydane (wydrukowane) przez siebie oraz zaproszenia wydane (wydrukowane) przez swoich Partnerów (współorganizatorów targów lub wydarzeń, media, uczestników targów - wystawców), ale wcześniej zatwierdzone przez MTP.

10. Zwiedzający, którzy dokonali zakupu dokumentów wstępu w punktach sprzedaży (kasach) w Miejscu wydarzenia, mają możliwość otrzymania faktury w czasie trwania targów lub wydarzenia w punktach fakturowania albo po zakończeniu targów lub wydarzenia poprzez wypełnienie formularza i pozostawienie go w punkcie fakturowania, punkcie informacyjnym, biurze obsługi w trakcie trwania targów lub wydarzenia Do formularza należy dołączyć oryginał paragonu zakupu dokumentów.


Zwiedzający, którzy zakupili dokumenty wstępu on-line pod adresem www.mtp24.pl, mają możliwość otrzymania faktury za pośrednictwem tego serwisu korzystając z zakładki „faktury.


Zwiedzający, którzy zakupili dokumenty wstępu w punktach sprzedaży bezpośredniej lub on-line prowadzonej przez podmioty, którym MTP zleciły sprzedaż dokumentów wstępu na wydarzenia, mają możliwość otrzymania faktury bezpośrednio od podmiotu (partnera MTP), u którego dokonali zakupu na warunkach określonych przez ten podmiot (w punkcie fakturowania lub on-line).


11. MTP akceptuje tylko bilety sprzedawane przez autoryzowanych partnerów, którym zleciły sprzedaż dokumentów wstępu (szczegóły odnośnie listy rekomendowanych partnerów znajdują się na stronach internetowych poszczególnych targów lub wydarzeń). MTP nie ponosi odpowiedzialności za błędy dokumentów zakupionych poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Jedynie zakup biletów od autoryzowanych dystrybutorów gwarantuje zakup w cenie oferowanej przez MTP. Zakup biletów z innych źródeł obarczony jest ryzykiem zakupu biletu sfałszowanego, nieaktywnego, podrobionego, przerobionego, co uniemożliwi wzięcie udziału w imprezie, bez możliwości dochodzenia zwrotu kosztów biletu od MTP.


12. Autoryzowani partnerzy, którym MTP zleci sprzedaż dokumentów wstępu mogą doliczać do cen dokumentów wstępu podanych na stronach internetowych przez MTP koszty operacyjne, na fakt doliczania tych kosztów, ani na ich wysokość MTP nie ma wpływu, jest to niezależne działanie partnerów.


13. Dla Zwiedzających MTP oferuje także dokumenty wstępu z możliwością wjazdu (bilet lub zaproszenie). Dokument taki uprawnia posiadacza do wjazdu na teren targowy zlokalizowany bezpośrednio przy ekspozycji pod warunkiem dostępności wolnych miejsc, a w przypadku braku wolnych miejsc MTP zapewnia miejsce postojowe na parkingach zlokalizowanych w innej lokalizacji np. parking MTP zlokalizowany w okolicy targów przy ul. Matejki (szczegółowe informacje odnośnie alternatywnych parkingów dostępne są na stronach internetowych poszczególnych targów lub wydarzeń). MTP ze względu na ograniczenia techniczne, nie zawsze jest w stanie zagwarantować każdemu posiadaczowi dokumentu wstępu z wjazdem wjazd na teren targowy zlokalizowany bezpośrednio przy ekspozycji.
§ 3


Rejestracja Profesjonalnych Zwiedzających1. Rejestracja jest warunkiem skorzystania przez Profesjonalnych Zwiedzających z promocyjnej oferty dokumentów wstępu, o której mowa w § 2 ust. 7 i określonej w szczegółowych zasadach wstępu, o których mowa w § 2 ust. 13.


2. Do rejestracji jako Profesjonalni Zwiedzający są uprawnione osoby reprezentujące albo występujące w inny sposób w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zarobkową lub zawodową. Do rejestracji nie są uprawione osoby występujące prywatnie, bez związku z działalnością gospodarczą, zarobkową lub zawodową.


3. Do rejestracji na danych targach lub innym wydarzeniu są uprawnieni tylko Profesjonalni Zwiedzający reprezentujący branże związane z tematyką targów lub wydarzenia.


4. Rejestracji można dokonać on-line pod adresem www.mtp24.pl lub innym adresem www wskazanym przez MTP na stronach internetowych dotyczących danych targów lub wydarzeń (24h na dobę, w okresie od około 3 miesięcy przed rozpoczęciem targów lub wydarzenia do ostatniego dnia ich trwania) albo w punkcie obsługi Zwiedzających w Miejscu wydarzenia (w czasie trwania targów lub wydarzenia).


5. Korzystający z serwisu obsługi Zwiedzających mtp24.pl są zobowiązani, przed przystąpieniem do rejestracji on-line, do akceptacji Regulaminu serwisu mtp24.pl.


6. Rejestracji w punkcie obsługi Zwiedzających w Miejscu wydarzenia dokonuje się poprzez okazanie wizytówki lub pieczęci firmowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać dane identyfikujące osobę rejestrującą się jako Profesjonalnego Zwiedzającego (czyli zgodnie z ust. 2 dane tzw. służbowe, a nie prywatne).7. W celu skorzystania z oferty promocyjnej skierowanej do Profesjonalnych Zwiedzających, Profesjonalny Zwiedzający powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez MTP w celach marketingowych i statystycznych, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i marketing bezpośredni drogą telefoniczną.


8. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 7 jest dobrowolne, natomiast w przypadku braku takiej zgody MTP mają prawo odmówić sprzedaży dokumentów wstępu według promocyjnej oferty, o której mowa w ust. 1. W takiej sytuacji Profesjonalny Zwiedzający ma możliwość zakupu dokumentu wstępu w normalnej cenie wg. zasad określonych na stronach internetowych dotyczących danych targów lub wydarzeń.

9. Formularz rejestracyjny obejmuje następujące pozycje:a) imię i nazwisko,


b) stanowisko, funkcja, zawód,


c) nazwa (firma) podmiotu / pracodawcy / działalności,


d) adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności (państwo, kod i miejscowość, ulica),


e) dane teleadresowe: nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, e-mail, adres strony internetowej (jeżeli podmiot posiada),


f) numer identyfikacji podatkowej (NIP),


g) rodzaj działalności (np. produkcja, handel, usługi, inne),


h) branże działalności,


i) wielkość podmiotu/działalności (liczba zatrudnionych pracowników, wielkość gospodarstwa rolnego, inne).


Formularz rejestracyjny Profesjonalnego Zwiedzającego wymaga czytelnego podpisu osoby go wypełniającej.


10. Dane, które należy podać w formularzu rejestracyjnym, powinny być prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym, gdyż tylko takie gwarantują należyte wykonanie przez MTP obowiązków usługodawcy. Profesjonalny Zwiedzający ma możliwość zgłoszenia MTP zmiany lub uzupełnienia danych wcześniej przez siebie podanych. Żądanie usunięcia danych osobowych, zgłoszone MTP w punkcie obsługi Zwiedzających przed wykonaniem usługi (sprzedażą dokumentów wstępu) przez MTP, oznacza odstąpienie Profesjonalnego Zwiedzającego od umowy i spowoduje zaprzestanie realizacji tej usługi przez MTP.


11. Jeżeli MTP stwierdzą, że dane podane w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym, mają prawo odmówić sprzedaży dokumentów wstępu według promocyjnej oferty, o której mowa w ust. 1.
§ 4Zgłaszanie zorganizowanych grup Zwiedzających


1. Zgłoszenie zorganizowanych grup Zwiedzających (grupy pracowników, grupy szkolne) są warunkiem skorzystania z adresowanej do nich oferty dokumentów wstępu na targi lub wydarzenie, o której mowa w § 2 ust. 8 i określonej w szczegółowych zasadach wstępu, o których mowa w § 2 ust. 14.


2. Formularz zgłoszenia grupy pracowników jest dostępny na stronie internetowej danych targów lub wydarzenia. Zgłoszenie grupy pracowników obejmuje wniosek osoby reprezentującej organizatora (np. izby branżowej) oraz listę uczestników grupy pracowników ze wskazaniem nazwy organizatora i danych do kontaktu (np. adres e-mail, telefon podmiotu lub osoby, która zgłasza grupę pracowników i jest reprezentantem podmiotu). Minimalna liczba uczestników grupy pracowników to 10 osób wraz z osobą, która jest reprezentantem grupy pracowników, o ile szczegółowe zasady wstępu, o których mowa w § 2 ust. 1-4 nie mówią inaczej.


3. Formularz zgłoszenia grupy szkolnej jest dostępny na stronie internetowej danych targów lub wydarzenia. Zgłoszenie grupy szkolnej obejmuje wniosek dyrektora szkoły albo dziekana wydziału szkoły wyższej, liczbę uczniów albo studentów oraz dane kontaktowe do osoby zgłaszającej grupę szkolną. Minimalna liczba uczestników grupy szkolnej to 10 osób wraz z Opiekunem, o ile szczegółowe zasady wstępu o których mowa w § 2 ust. 1-4 nie mówią inaczej. W przypadku dużej grupy szkolnej, na każde 20 uczniów albo studentów powinien przypadać jeden Opiekun będący osobą pełnoletnią.


4. MTP akceptują zgłoszenia ze szkół, uczelni lub od innych organizatorów, których profil nauki, kształcenia, działalności zawodowej lub gospodarczej jest związany z branżami wchodzącymi w zakres tematyki danych targów lub wydarzenia. Zgłoszenia bez względu na profil szkoły, uczelni albo innego organizatora mogą być przyjmowane przez MTP tylko na niektóre wydarzenia skierowane do szerokiej publiczności, jeżeli przewidują to szczegółowe zasady wstępu z uwagi na realizowane w czasie tych wydarzeń cele edukacyjne, oświatowe, kulturalne, rekreacyjno-sportowe itp.


5. Zgłoszenia zorganizowanych grup należy dokonać w pierwszej kolejności poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronach internetowych dotyczących danych targów lub wydarzeń w celu uzyskania akceptacji MTP. Po uzyskaniu akceptacji, oryginał zgłoszenia należy dostarczyć MTP, najpóźniej w dniu zwiedzania targów lub wydarzenia, bezpośrednio przy wejściu na miejsce wydarzenia. Oryginał zgłoszenia stanowi podstawę zastosowania oferty dokumentów wstępu na targi lub wydarzenie, o której mowa w § 2 ust. 8 (ulgowe bilety wstępu). Szczegółowy sposób i termin dostarczenia zgłoszeń wynika z opublikowanych w Internecie szczegółowych zasad wstępu ustalonych dla danych targów lub wydarzenia oraz z uzgodnień z MTP.


6. MTP zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia grupy ze względu na: brak uzasadnienia konieczności zwiedzania targów lub wydarzenia, w przypadku niezgodności profilu szkoły albo uczelni z tematyką targów lub wydarzenia, niedotrzymanie wyznaczonego przez MTP terminu nadesłania zgłoszenia, możliwości organizacyjne (np.

wyczerpanie ulgowych biletów wstępu, ograniczenie wstępu grup szkolnych na życzenie wystawców). Z podobnych przyczyn MTP mogą nie zaakceptować zgłoszenia grupy pracowników.


7. MTP potwierdza przyjęcie zgłoszenia w sposób określony na stronach internetowych danych targów lub wydarzeń w którym zaakceptują termin i godziny wstępu zaproponowane przez szkołę, uczelnię albo innego organizatora grupy albo zaproponują zmianę terminu lub godzin wstępu na targi lub wydarzenie.


8. Zaakceptowane przez MTP zgłoszenie zorganizowanej grupy Zwiedzających uprawnia do zakupu ulgowych biletów wstępu w ilości odpowiadającej uczestnikom grupy. W przypadku grupy szkolnej, opłata za bilet dla Opiekuna jest w takiej samej wysokości jak dla ucznia albo studenta.


9. Na czas zwiedzania niektórych targów lub wydarzeń MTP mogą przydzielić zorganizowanej grupie Przewodnika na każde 20 osób, a także wyznaczyć trasę zwiedzania. W przypadku zgłoszenia grup liczących mniej niż 20 uczestników, MTP zastrzegają sobie prawo do łączenia różnych grup, a przypadku zgłoszenia grup liczących więcej niż 20 uczestników - do dzielenia grup i ewentualnego łączenia z innymi grupami. W przypadku przydzielenia grupie Przewodnika przez MTP i wyznaczenia trasy zwiedzania, grupa jest zobowiązana do zwiedzania targów tylko wyznaczoną trasą z Przewodnikiem. Przydzielenie Przewodnika przez MTP nie zwalania Opiekuna grupy z jego obowiązków opieki, wychowawczych itp. względem członków grupy.


10. Dyrektor szkoły albo dziekan wydziału szkoły wyższej albo reprezentant organizatora dokonujący zgłoszenia grupy, jest zobowiązany do zapoznania uczniów, studentów albo innych uczestników grupy oraz ich Opiekunów z niniejszym Regulaminem, szczegółowymi zasadami wstępu na poszczególne targi i inne wydarzenia, a zwłaszcza z przepisami porządkowymi. Opiekun grupy jest zobowiązany do egzekwowania przestrzegania przez uczestników grupy przepisów porządkowych, o których mowa w dalszej części Regulaminu, a także stosowania się do poleceń Przewodnika przyznanego przez MTP.


11. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Opiekuna i uczestników grupy, w tym nieprzestrzegania szczegółowych zasad wstępu o których mowa w § 2 ust. 1-4, nieprzestrzegania przepisów porządkowych, niestosowania się do poleceń Przewodnika grupy, MTP mogą dokonać przerwania zwiedzania targów lub innych wydarzeń przez wszystkich uczestników grupy, bez możliwości jego kontynuacji. W takim przypadku koszt zakupu biletów nie podlega zwrotowi.
§ 5Zaproszenia
1. Wstęp na targi lub wydarzenia może odbywać się na podstawie zaproszeń wydanych (wydrukowanych) przez MTP albo zaproszeń wydanych (wydrukowanych) przez ich partnerów (współorganizatorów targów lub wydarzeń, media, uczestników targów - wystawców), której zostały wcześniej zatwierdzone przez MTP.


2. Zaproszenie uprawnia posiadacza zaproszenia lub osobę zaproszoną imiennie do wstępu na miejsce wydarzenia, zgodnie z informacją na zaproszeniu.


3. Zaproszenia dystrybuowane przez MTP i ich partnerów uprawniają do wstępu po ich okazaniu przy wejściu na targi lub wydarzenie albo wymagają tzw. bezpłatnej lub płatnej aktywacji, o której mowa szczegółowo w ust. 6 poniżej. Aktywacja ma potwierdzić przyjście zaproszonej osoby na targi lub wydarzenie, służy rozliczeniu wykorzystanych zaproszeń i stanowi podstawę wystawienia przez MTP faktury z tytułu sprzedaży zaproszeń posiadaczowi zaproszenia lub partnerom MTP (np. wystawcom).


4. Aktywacji można dokonać on-line na stronie www.mtp24.pl albo w jednym z punktów obsługi Zwiedzających w Miejscu wydarzenia (np. w holach wejściowych) w czasie trwania targów lub innego wydarzenia. Za aktywację dokonaną on-line MTP nie pobierają żadnych opłat, natomiast aktywacja zaproszeń w jednym z punktów obsługi Zwiedzających może być płatna, zasady odpłatności są określane każdorazowo poprzez szczegółowe zasady wstępu na poszczególne targi lub inne wydarzenia o których mowa w § 2 ust. 1-2.


5. Korzystający z serwisu obsługi Zwiedzających mtp24.pl są zobowiązani, przed przystąpieniem do rejestracji on-line, do akceptacji Regulaminu serwisu mtp24.pl.


6. Aktywacja zaproszenia polega na podaniu numeru zaproszenia i wypełnieniu formularza rejestracyjnego w sposób analogiczny jak określony dla Profesjonalnych Zwiedzających w § 3 ust. 6.
§ 6Przetwarzanie danych osobowych Zwiedzających


1. Administratorem danych osobowych Zwiedzających są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań. MTP pozyskuje dane osobowe Zwiedzających bezpośrednio od nich, od osób zgłaszających grupy Zwiedzających zgodnie z Regulaminem, wystawców lub od swoich Partnerów. MTP pozyskując dane osobowe niebezpośrednio od Zwiedzającego, którego dane dotyczą może przetwarzać jego imię i nazwisko, stanowisko, funkcję lub zawód, nazwę (firmę) reprezentowanego podmiotu lub pracodawcy, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności (państwo, kod i miejscowość, ulica), dane teleadresowe: nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, e-mail, adres strony internetowej (jeżeli podmiot posiada), numer identyfikacji podatkowej (NIP), rodzaj działalności (np. produkcja, handel, usługi, inne), branże działalności, wielkość podmiotu/działalności (liczba zatrudnionych pracowników, wielkość gospodarstwa rolnego, inne).


2. Z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym w MTP można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@mtp.pl.


3. Dane osobowe Zwiedzających przetwarzane będą przez w celu i w zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem targów lub wydarzeń zgodnie z Regulaminem, umową zawartą ze Zwiedzającym lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w targach lub wydarzeniu organizowanym przez MTP.


4. Dane osobowe Zwiedzających będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.


5. MTP może ujawniać dane osobowe Zwiedzających swoim Partnerom, jak również podmiotom świadczącym na ich rzecz usługi prawne, usługi IT, serwisowe, administracyjne, ochrony, księgowe, reklamowe, pocztowe lub kurierskie.


6. MTP może ujawniać wizerunek Zwiedzającego administratorom portali społecznościowych, w szczególności YouTube LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Facebook Limited z siedzibą w Irlandii, Twitter Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Twitter International Company z siedzibą w Irlandii, LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii i LinkedIn Corporations z siedzibą w Stanach Zjednoczonych – wyłącznie wówczas, gdy Zwiedzający wyraził zgodę na publikację jego wizerunku na takim portalu społecznościowym na zasadach określonych w ust. 15 poniżej.


7. Podstawę przetwarzania danych osobowych Zwiedzających stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO realizacja umowy zawartej ze Zwiedzającym (Regulaminu) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na MTP np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o gwarancji i rękojmi, o ochronie imprez masowych.


8. MTP może również przetwarzać dane osobowe Zwiedzających w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


9. MTP może również przetwarzać dane osobowe Zwiedzających w celu prowadzenia badań statystycznych dotyczących np. ilości Zwiedzających, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


10. MTP może również przetwarzać dane osobowe Zwiedzających w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


11. MTP może również przetwarzać dane osobowe Zwiedzających w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w trakcie targów lub wydarzenia organizowanego przez MTP, w szczególności MTP zastrzegają sobie prawo do identyfikacji na podstawie dokumentu tożsamości Profesjonalnych Zwiedzających dokonujących odbioru w kasie lub punkcie obsługi MTP zamówionych on-line biletów wstępu, a także prawo do weryfikacji, na podstawie stosownej legitymacji, uprawnień Zwiedzających (studentów, uczniów) do skorzystania z promocyjnej oferty, o której mowa w § 2 ust. 6 pkt. b) Regulaminu. MTP stosuje również monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w trakcie targów lub wydarzenia organizowanego przez MTP, co może wiązać się z przetwarzaniem wizerunku Zwiedzających.


12. Dane osobowe Zwiedzających będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów wymienionych w ust. 7-11, w szczególności w okresie realizacji targów lub wydarzeń przez MTP, ich rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postępowania reklamacyjnego związanego z targami lub wydarzeniami organizowanymi przez MTP, a następnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją targów lub wydarzeń.


13. W granicach przepisów prawa Zwiedzającym przysługują prawa do:


a) dostępu do ich danych osobowych przetwarzanych przez MTP,


b) sprostowania ich danych osobowych przetwarzanych przez MTP,


c) usunięcia ich danych osobowych przetwarzanych przez MTP, w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO,


d) ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych przetwarzanych przez MTP w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO,


e) przeniesienia ich danych osobowych przetwarzanych przez MTP, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Zwiedzający może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MTP przesłały je do innego administratora. Jednakże MTP zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Zwiedzającym tylko co do tych danych, które MTP przetwarza na podstawie umowy ze Zwiedzającym lub na podstawie jego zgody;


f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez MTP w celu wypełnienia jego prawnie uzasadnionych interesów w szczególności w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.


Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres MTP lub elektronicznie na adres: iod@mtp.pl.


14. Zwiedzającym przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych przez MTP narusza przepisy RODO.


Zwiedzający może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody np. w celu otrzymywania od MTP lub jego Partnerów informacji handlowych w formie newslettera, poczty elektronicznej, SMS i MMS, telefonicznej, jak również rozpowszechniania wizerunku Zwiedzającego na stronie internetowej MTP lub portalu społecznościowym. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne i w każdej chwili może 6


zostać bezpłatnie cofnięte. MTP będzie przetwarzać dane osobowe w celu określonych w ust. 13 do momentu cofnięcia zgody Zwiedzającego na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu wstępu na targi lub wydarzenie, natomiast może być warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.


Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku Zwiedzającego nie jest wymagania, jeżeli jego wizerunek stanowi jedynie fragment większej całości (krajobrazu, zgromadzenia, imprezy masowej).


15. MTP może przekazywać dane osobowe Zwiedzających do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, wyłącznie wówczas, gdy Zwiedzający wyrazi zgodę na publikację wizerunku na portalu społecznościowym Facebook, Twitter lub LinkedIn.


Decyzja stwierdza, że dozwolone jest przekazywanie danych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, które przyjęły zbiór zasad ochrony prywatności – zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, w tym zasad uzupełniających, w drodze samocertyfikacji, poprzez wpisanie ich na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. YouTube LLC (formalnie wpis dokonała spółka Google LLC – spółka matka wobec YouTube LLC, przy czym wpis obejmuje także YouTube LLC), Facebook Inc., Twitter Inc. oraz LinkedIn Corporation są podmiotami wpisanymi na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów oraz informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov.
§ 7


Inne usługi i świadczenia


dla Zwiedzających


1. Katalog wystawców uczestniczących w targach lub wydarzeniu, Vademecum Zwiedzającego, przewodnik lub informator o targach lub wydarzeniu może być sprzedawany lub wydawany (jeżeli został wkalkulowany w cenę dokumentu wstępu na targi) w kasach MTP, punktach obsługi Zwiedzających, biurze targów, a także przez hostessy w Miejscu wydarzenia. Dokładna informacja jest podawana przez MTP na stronach internetowych poszczególnych targów lub wydarzeń.


2. Profesjonalni Zwiedzający lub goście zaproszeni przez wystawców mogą otrzymać, wraz z dokumentem wstępu, pakiet dodatkowych świadczeń (np. wstęp do specjalnych stref), ustalonych w ofercie odnoszącej się do danych targów lub wydarzenia i przedstawionej na stronach internetowych danych targów lub wydarzeń.


3. Podczas wybranych targów branżowych, specjalistycznych wydarzeń, MTP umożliwiają Zwiedzającym uzyskanie informacji w zakresie ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tym celu organizują w Miejscu wydarzenia punkt konsultacyjny, w którym informacji udzielają rzecznicy patentowi.


4. W celu ułatwienia zwiedzania targów lub innych wydarzeń, MTP dokonują jednolitego oznaczenia stoisk wystawców, a w pawilonach i na terenach otwartych prezentują plany lokalizacji stoisk. Na niektórych targach wydarzeniach MTP opracowują trasy zwiedzania z przewodnikiem dla zorganizowanych grup zwiedzających.


5. Poruszanie się po Miejscu wydarzenia ułatwia czytelny, graficzny system oznakowania pawilonów i innych obiektów, a także udostępnianie Zwiedzającym mapek terenu MTP lub innych miejsc wydarzenia.


6. MTP świadczą odpłatnie następujące usługi dla Zwiedzających:


a) gastronomiczne (MTPCafe itd.),


b) kserograficzne (Biuro Targów ).


7. W czasie niektórych targów i innych wydarzeń MTP uruchamiają w holach wejściowych szatnie, w których poza odzieżą, można przechować również bagaż podręczny lub bagaż podróżny.

 

 

§ 8Przepisy porządkowe 7

 

1. Zwiedzający mogą przebywać w Miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach otwarcia targów wydarzeń.


2. Pawilony, stoiska lub inne ekspozycje oraz przejścia w pawilonach i drzwi wejściowe do pawilonów mogą być krótkotrwale zamknięte ze względów organizacyjnych albo bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla Zwiedzających.


3. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody użytkownika stoiska tj. uczestnika targów (wystawcy) lub innego wydarzenia. Jeżeli powyższe czynności mogą powodować zakłócenie w organizacji i przebiegu targów lub innego wydarzenia, MTP wydadzą polecenie ich wstrzymania.


4. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z MTP, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.


5. W Miejscu wydarzenia obowiązują zakazy:


a) wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;


b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;


c) używania bezzałogowych statków powietrznych ( np. dronów) bez zgody MTP;


d) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);


e) wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp., chyba że jest to dozwolone przez MTP na niektórych wydarzeniach z uwagi na ich specyfikę (np. udział w konkursie dla psów, pokaz jazdy na rowerach) lub jest to pies przewodnik, pies asystent osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem okazania certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, konieczne jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Właściciel psa ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez psa szkody;


f) palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych i innych obiektach, z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych (kabiny dla palaczy);


g) zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);


h) niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, posadzek ulotkami reklamowymi) oraz roślinności na terenie MTP lub w innym miejscu targów lub wydarzeń;


i) opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni.


6. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na Miejsce wydarzenia.


7. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych w ust. 5, MTP zastrzegają sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego z Miejsca wydarzenia i uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.


8. Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego mienia.


9. Przedmioty i substancje określone w ust. 5 pkt. a) oraz przedmioty pozostawione bez opieki na terenie MTP lub w innym miejscu wydarzenia określone w ust.8 mogą ze względów bezpieczeństwa zostać przez MTP albo specjalistyczne służby usunięte lub zniszczone na koszt osoby pozostawiającej przedmioty lub substancje, chyba, że nie uda się ustalić do kogo należały. MTP nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności. Jeżeli konieczna będzie ewakuacja osób z pawilonów lub terenów targów lub innego wydarzenia, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty.


10. Zwiedzający są zobowiązani do:


a) respektowania oznaczeń ciągów komunikacyjnych oraz stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;

b) przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu w Miejscu wydarzenia;

c) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do zlokalizowanych przed wejściami do pawilonów pojemników, oznakowanych zgodnie z zasadą selektywnej zbiórki odpadów.

d) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby MTP ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa (konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w Miejscu wydarzenia), np. nakazujących usunięcie własnych przedmiotów z ciągu komunikacyjnego, dotyczących ewakuacji osób z pawilonów;

e) wykonywania poleceń funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych podczas ewakuacji, akcji ratowniczych albo czynności kontrolno-rozpoznawczych.

 

11. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów).


§ 9


Odpowiedzialność i ubezpieczenie1. MTP zastrzegają sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu targów lub innego wydarzenia, i zobowiązują się do poinformowania o tym na stronach internetowych targów lub wydarzeń, ze stosownym wyprzedzeniem terminów ich rozpoczęcia. W przypadkach nagłego odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu targów lub wydarzenia z przyczyn niezależnych od MTP, Zwiedzającemu, który nie zdążył wykorzystać zakupionego dokumentu wstępu, nie przysługuje prawo do odszkodowania, a tylko zwrot należności w wysokości ceny brutto tego dokumentu. Zwrot należności zostanie dokonany na podstawie przedstawionego MTP dokumentu wstępu według zasad określonych dalej w § 10. W przypadku nie wykorzystania zakupionego dokumentu wstępu obowiązującego w danym dniu targów lub wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Zwiedzającego, nie ma możliwości jego wymiany na dokument obowiązujący w innym dniu, a MTP nie dokonują zwrotu należności.


2. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na osobach Zwiedzających spowodowane przez osoby trzecie lub z winy Zwiedzającego.


3. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu Zwiedzających spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy Zwiedzającego, z wyjątkiem rzeczy pozostawionych na przechowanie w szatni MTP, o których mowa poniżej.


4. MTP odpowiadają za rzeczy przekazane im na przechowanie w szatni (odzież, bagaż podręczny, bagaż podróżny, inne przedmioty). MTP nie przyjmują do szatni rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.). Odzież i inne

mienie Zwiedzającego nieodebrane z szatni MTP w ciągu 14 dni albo pozostawione poza szatnią uważa się za mienie porzucone.


5. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione bez opieki w miejscu wydarzenia. Zwiedzającym nie przysługują żadne roszczenia z tytułu usunięcia lub zniszczenia przedmiotów pozostawionych bez opieki, dokonanego przez MTP ze względów bezpieczeństwa (realne zagrożenie lub podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia).


6. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Zwiedzających wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez służby MTP w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób z pawilonu targowego.


7. Na wyłączenie odpowiedzialności MTP z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w miejscu wydarzenia (zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, monitoring).


8. Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego w miejsce wydarzenia przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy). Powinni również we własnym zakresie ubezpieczyć cenne rzeczy.


9. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za spowodowanie lub wyrządzenie szkód w miejscu wydarzenia (np. uszkodzenie mienia MTP). Oceny szkód dokonują MTP, jeżeli to możliwe w obecności Zwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.


10. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego należy powiadomić MTP oraz targowy komisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.


11. Za bezpieczeństwo dzieci do lat 13 przebywających w miejscu wydarzenia odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.


12. Zwiedzający dokonujący rejestracji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail lub NIP.
§ 10


Zwroty niewykorzystanych biletów wstępu1. Zwiedzający, którzy nie wykorzystali zakupionych biletów wstępu na targi lub inne wydarzenia, w związku z nagłym odwołaniem, skróceniem i przełożeniem terminu targów lub wydarzenia z przyczyn niezależnych od MTP, mają prawo otrzymać zwrot należności od MTP, na zasadach poniżej określonych.


2. Zwrot należności za niewykorzystany bilet zakupiony bezpośrednio w kasie w miejscu wydarzenia, będzie dokonywany w kasie, w godzinach jej otwarcia podczas targów lub wydarzenia, najpóźniej w ostatnim dniu trwania targów lub wydarzenia, pod warunkiem zwrotu nieuszkodzonego biletu oraz paragonu fiskalnego (faktury); zwrot należności będzie dokonywany niezwłocznie, gotówką do rąk zainteresowanego.


3. Zwrot należności za niewykorzystany bilet zakupiony on-line za pośrednictwem serwisu mtp24.pl, będzie dokonywany na podstawie wiadomości e-mail wysłanej przez Zwiedzającego na adres reklamacje@mtp.pl za pośrednictwem serwisu mtp24.pl, najpóźniej w terminie zakończenia sprzedaży on-line (ogłaszanym przez MTP na stronie internetowej dotyczącej danych targów lub wydarzeń i w serwisie mtp24.pl). Zwrot należności będzie dokonany przelewem na rachunek bankowy podany w wiadomości e-mail przesłanej przez Zwiedzającego, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez MTP.


4. Zwrot biletu zakupionego w punktach sprzedaży bezpośredniej lub on-line prowadzonej przez podmioty, którym MTP zleciły sprzedaż biletów na targi lub wydarzenia, będzie dokonywany przez te podmioty w sposób i na warunkach przez nie ustalonych.
§ 11


Postępowanie reklamacyjne1. Każdemu Zwiedzającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem przez MTP usług określonych w niniejszym Regulaminie.


2. Reklamacje Zwiedzających powinny być wyrażone pisemnie i składane w czasie targów lub wydarzenia w jednym z punktów obsługi Zwiedzających w Miejscu wydarzenia (np. w holach wejściowych MTP), a w terminie późniejszym, ale maksymalnie do 7 dni po zakończeniu targów / wydarzenia – drogą elektroniczną na adres reklamacje@mtp.pl albo listownie na adres korespondencyjny: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja”.


3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej złożenia w punkcie obsługi Zwiedzających w miejscu wydarzenia lub jej wpływu do MTP drogą elektroniczną lub pocztową.


4. MTP zastrzegają sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3, w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania dodatkowych wyjaśnień. MTP dołożą wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie od ich daty otrzymania.


5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Zwiedzającego.
§ 12


Postanowienia końcowe 9
1. Regulamin obowiązuje od 27 sierpnia 2018 r.


2. MTP zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego w Internecie pod adresem www.mtp.pl i na stronach internetowych poszczególnych targów lub wydarzeń, ze stosownym wyprzedzeniem terminów rozpoczęcia targów lub wydarzeń.


3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


4. Wszelkie spory pomiędzy Zwiedzającym a MTP, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.


5. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

 § 1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl , zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN, zwane dalej MTP.
 2. Serwis jest uruchamiany przez MTP w związku organizowaniem na terenach MTP lub w innej lokalizacji targów i specjalistycznych wydarzeń, zwanych dalej Targami.
 3. Za pośrednictwem Serwisu MTP świadczą następujące usługi elektroniczne:
 4. a) rejestracja uczestników wydarzeń,
  b) sprzedaż dokumentów wstępu na wydarzenia,
  c) przyjmowanie zamówień na wystawienie faktur z tytułu sprzedaży dokumentów wstępu,
  d) aktywacja zaproszeń.
 5. MTP świadczą wymienione powyżej usługi elektroniczne osobom reprezentującym lub w inny sposób występującym w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, zarobkową lub zawodową. Użytkownikami Serwisu mogą więc być Profesjonalni Zwiedzający, zamierzający zamówić lub zakupić dokument wstępu na Targi za pośrednictwem Serwisu, a także zaproszeni przez wystawców Goście, dokonujący aktywacji zaproszeń otrzymanych na dane Targi. Użytkownikami Serwisu nie mogą być osoby występujące prywatnie, bez związku z działalnością gospodarczą, zarobkową lub zawodową.
 6. Użytkownikiem Serwisu zostaje się w momencie założenia konta potwierdzonego przez MTP w sposób, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.

 § 2

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez MTP

 1. MTP zastrzegają sobie prawo świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, wyrażonej przez Użytkownika Serwisu w momencie zakładania konta, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.
 3. Akceptacja Regulaminu polega na wyrażeniu przez Użytkownika Serwisu oświadczenia, że zapoznał się z treścią danego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 3

Założenie konta w Serwisie

 1. Założenie konta w Serwisie następuje po wybraniu zakładki Utwórz konto, a następnie po akceptacji Regulaminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 i polega na wypełnieniu odpowiednich pól z danymi identyfikującymi Użytkownika Serwisu. oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie na wymienione adresy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, tel.komórkowy) informacji handlowych.
 2. Dane identyfikujące Użytkownika Serwisu muszą być powiązane z jego działalnością gospodarczą, zarobkową lub zawodową (tzw. dane służbowe):
 3. a) służbowy adres e-mail,
  b) pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy / pracodawcy,
  c) adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności ( kraj, kod i miejscowość, ulica,)
  d) imię i nazwisko,
  e) stanowisko, funkcja , zawód,
  f) NIP przedsiębiorcy / pracodawcy,
  g) służbowy telefon stacjonarny lub komórkowy,
  h) adres strony www,
  i) liczba zatrudnionych.
 4. Dane podane przy zakładaniu konta podlegają weryfikacji formalnej, dokonywanej przez MTP, w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu podania danych i przesłania do weryfikacji., Jeżeli w wyniku tej weryfikacji uznano prawidłowość podanych danych, konto zostaje aktywowane, a Użytkownik zostaje o tym fakcie powiadomiony drogą mailową.

W przypadku podania nieprawidłowych danych, konto nie zostanie aktywowane, dane usunięte z systemu, o czym zainteresowany zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.

 1. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła dostępu do swojego konta i nie ujawniania go osobom trzecim. Hasło będzie przez niego wykorzystywane do każdego kolejnego logowania się do konta.
 2. Użytkownik Serwisu ma możliwość zmiany podanych przez siebie danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się do konta, aktualizacja danych będzie odbywać się w zakładce „Mój Profil”.
 3. Dane podane przez Użytkownika przy zakładaniu konta, powinny być prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym, gdyż są niezbędne do zawarcia umowy i tylko takie gwarantują należyte wykonanie przez MTP obowiązków usługodawcy.
 4. Użytkownicy Serwisu mają możliwość samodzielnego dokonania on-line zmiany lub uzupełnienia danych wcześniej przez siebie podanych. Żądanie usunięcia danych zgłoszone MTP na adres e-mail: info@mtp.pl przed wykonaniem usługi przez MTP oznacza odstąpienie Użytkownika Serwisu od umowy i spowoduje zaprzestanie realizacji usługi przez MTP.

 § 4

Rejestracja Uczestników Wydarzeń

 1. Do rejestracji na dane Targi uprawnieni są Użytkownicy Serwisu reprezentujący branże związane z tematyką Targów.
 2. Rejestracji na dane Targach za pośrednictwem Serwisu można dokonywać w okresie najpóźniej 1 miesiąca przed rozpoczęciem Targów.
 3. Profesjonalni Zwiedzający, którzy nie posiadają konta w Serwisie, powinni dokonać rejestracji w sposób o którym mowa w § 3. W przypadku posiadania konta, należy zalogować się z użyciem hasła dostępu do konta.
 4. Rejestracji na danych targach dokonuje się poprzez wykonanie następujących czynności w Serwisie:
1/ wybranie z listy wydarzenia dostępnego w Serwisie będących przedmiotem zainteresowania,
2/ wypełnienie ankiety rejestracyjnej.
 1. Dla wybranych wydarzeniach dane podane w ankiecie rejestracyjnej podlegają weryfikacji pod kątem zgodności profilu działalności Użytkownika Serwisu z tematyką Targów. MTP dokonają weryfikacji w ciągu 48 godzin w dni robocze.
 2. Jeżeli w wyniku tej weryfikacji uznano prawidłowość wypełnienia ankiety i zgodność przedmiotu działalności Użytkownika z tematyką Targów, Użytkownik zostaje o tym fakcie powiadomiony drogą mailową. W przypadku stwierdzenia braku powiązania przedmiotu działalności z tematyką Targów, ankieta rejestracyjna zostanie odrzucona, o czym zainteresowany zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.
 3. Po zakończeniu rejestracji na wydarzenie lub po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji danych z ankiety rejestracyjnej o której mowa w pkt. 6, dokument potwierdzający rejestrację pojawi się w zakładce „Moje Dokumenty”. Dokument należy wydrukować i zabrać ze sobą na wydarzenie.
 4. W przypadku biletowanego wejścia, płatności za zamówione dokumenty należy dokonać w kasach biletowych dostępnych na terenie Targów, przedstawiając dokument o którym mowa w pkt. 7.

§ 5

Sprzedaż dokumentów wstępu

 1. Użytkownik Serwisu, który po wyborze z listy wydarzeń dostępnych w Serwisie będących przedmiotem zainteresowania wybrał opcję „Kupić bilet elektroniczny”, po zakończeniu procesu rejestracji o którym mowa w § 4 w celu otrzymania dokumentu wstępu ma obowiązek wykonać przelew za pośrednictwem serwisu płatności.pl na rzecz MTP.
 2. Po otrzymaniu płatności przez MTP dokument wstępu pojawi się w zakładce „Moje Dokumenty” oraz zostanie przesłany drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail. Dokument należy wydrukować i zabrać ze sobą na wydarzenie.
 3. Wszelkie należności są rozliczane przez MTP w walucie polskiej (PLN).
 4. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a MTP zostaje zawarta w momencie otrzymania przez obie strony od serwisu płatności.pl. potwierdzenia zapłaty dokonanej przez Użytkownika Serwisu.
 5. Użytkownik jest zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności danych / informacji umieszczonych na wydrukowanym dokumencie wstępu (tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, rodzaj wydarzenia, rodzaj i termin obowiązywania dokumentu) ze złożonym zamówieniem.
 6. Wydrukowany dokument wstępu posiada unikatowy numer i kod kreskowy, który będzie użyty do weryfikacji w momencie wejścia na teren targów.
 7. Dokument wstępu nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany przez MTP za nieważny.
 8. Dokument wstępu nie może być przerabiany, kopiowany albo udostępniany osobom trzecim, których dane nie widnieją na dokumencie. MTP zastrzega sobie prawo do uznania biletu za nieważny jeśli jego posiadacz nie jest osobą wskazaną na dokumencie wstępu.
 9. W przypadku nie wykorzystania z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu zakupionego dokumentu wstępu, obowiązującego w danym dniu Targów, nie ma możliwości jego wymiany na dokument obowiązujący w innym dniu Targów, a MTP nie dokonują zwrotu należności.

§ 6

Zamówienie faktury

 1. Zamówienia faktury dokonuje się po zakończeniu procesu zakupu dokumentu wstępu i po otrzymaniu płatności przez MTP.
 2. W trakcie zamawiania faktury Użytkownik ma możliwość zmiany danych podmiotu na rzecz którego będzie wystawiona faktura, a dane te będą wykorzystane przez MTP tylko do wystawienia zamówionej faktury.

§ 7

Aktywacja zaproszeń

 1. W procesie aktywacji zaproszenia wymagana jest rejestracja danych posiadacza zaproszenia tj. Profesjonalnego Zwiedzającego, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 oraz podania numeru otrzymanego zaproszenia.
 2. Zaproszenie zarejestrowane za pośrednictwem Serwisu upoważnia osobę wskazaną w zaproszeniu imiennym lub posiadacza zaproszenia na okaziciela - Profesjonalnego Zwiedzającego do wstępu na dane targi lub inne wydarzenie w terminach określonych w zaproszeniu oraz według zasad określonych w Postanowieniach Szczegółowych dla Profesjonalnych Zwiedzających ogłaszanych na stronie internetowej danego Wydarzenia. (np. wstęp jednokrotny lub wielokrotny w czasie targów).

§ 8

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług

 1. Do zawarcia umowy w sprawie świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi w momencie założenia konta w serwisie, a następnie poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu (np. aktywację zaproszenia).
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter świadczonej usługi, stanowią inaczej.
 3. Umowa sprzedaży ( zakupu) dokumentu wstępu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez MTP płatności dokonanej przez Użytkownika Serwisu.
 4. MTP mogą rozwiązać umowę w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach:
 5. a) podania przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych do rejestracji przy zakładaniu konta ;
  b) udostępnienia przez Użytkownika Serwisu usług innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez zgody MTP.

§ 9

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.
 2. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niedbalstwa lub ujawnienia przez Użytkownika Serwisu hasła dostępu do konta oraz swoich danych osobom nieupoważnionym.
 3. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu wynikające z problemów w sieci Internet niezależnych od MTP.
 4. MTP zastrzegają sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu z przyczyn technicznych (awarie, prace konserwacyjne itp.). Z tego tytułu nie przysługuje Użytkownikowi odszkodowanie.
 5. MTP ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi tylko w zakresie poniesionej przez Użytkownika szkody (z wyłączeniem utraconych korzyści), chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek winy Użytkownika lub nieprzestrzegania przez niego postanowień Regulaminu lub siły wyższej.
 6. MTP zastrzegają sobie prawo odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Targów lub innego wydarzenia. W takich przypadkach nie przysługuje Użytkownikowi, który zakupił za pośrednictwem Serwisu dokument wstępu, prawo do odszkodowania, ale tylko zwrot należności w wysokości ceny (brutto) zakupionego dokumentu.

§ 10

Obowiązki i prawa MTP jako Administratora Serwisu

Ochrona danych Użytkowników Serwisu

 1. MTP podejmują właściwe (techniczne i organizacyjne) środki ochrony Serwisu oraz zbioru danych powstałych w wyniku rejestracji zabezpieczając je przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 2. Dane Użytkowników Serwisu będą przetwarzane i zabezpieczane przez MTP zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. MTP zobowiązują się do zachowania poufności danych Użytkowników Systemu.
 4. W celu należytego wykonania usług zamówionych w Serwisie, MTP zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkowników przy rejestracji, poprzez sprawdzenie prawdziwości danych ujawnionych w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG).
 5. Jeżeli Użytkownik Serwisu podał w procesie zakładania konta swoje dane jako osoby prywatnej, tj. osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zarobkowej lub zawodowej, to MTP nie zaakceptują takiej rejestracji.
 6. W przypadku korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami, MTP zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. MTP powiadomią Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych w takim celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i wykonaniem przez MTP usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu..
 2. Reklamacje powinny być wyrażone pisemnie i nadsyłane drogą elektroniczną na adres reklamacje@mtp.pl albo listownie na adres Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań :.
 3. a) w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu - w terminie 1 miesiąca od dnia założenia konta lub aktywacji konta w Serwisie;
  b) w sprawach związanych z wykonaniem przez MTP usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu
  ( zamówienie lub sprzedaż biletu wstępu, wystawienie faktury) - w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia Targów..
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej złożenia / wpływu do MTP..
 5. MTP zastrzegają sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust.3. w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania od Użytkownika Serwisu dodatkowych wyjaśnień lub gdy MTP napotkają przeszkody techniczne od siebie niezależne (awaria sieci teleinformatycznej, sprzętu itp.)..
 6. MTP dołożą wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie od ich daty otrzymania..
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Użytkownika Serwisu w procesie rejestracji..

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 1 października 2014 roku.
 2. MTP zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego na stronach internetowych (www.mtp.pl), ze stosownym wyprzedzeniem terminów rozpoczęcia targów lub innych wydarzeń.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, a MTP, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
 5. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Akceptuję


Rezygnacja   Dalej


Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact